Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca (LMC – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 28/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.