Công ty Cổ phần Mai táng Hải Phòng (CPH – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 20/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.