Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư (FDC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

Địa điểm thực hiện:Thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.