Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Nước - Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.