Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW – UpCoM)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, số 68 đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024; + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.