Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM (FHS – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 06/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.