Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV- HNX)

 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam –  187 Giảng Võ, Hà Nội.