Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV - HNX)

 

- Thời gian: Dự kiến ngày 15/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – 187 Giảng Võ, Hà Nội.