Công ty cổ phần SDP (SDP – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/05/2024.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty

- Nội dung đại hội: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Các nội dung khác.