Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC – HOSE)

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 27/06/2023.

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.