Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC – HOSE)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện dự kiến: - Cuộc họp lần thứ nhất: Dự kiến ngày 16/04/2024. - Cuộc họp lần thứ hai (Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty): Dự kiến ngày 25/04/2024.

Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 05, Times Tower, HACC1 Complex, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ nêu trong tài liệu họp gửi tới cổ đông).