Công ty thương mại Hà Tây trình bày việc kiểm toán nêu ý kiến từ chối

Công ty cổ phần thương mại Hà Tây (mã HTT, sàn HoSE) vừa có ý kiến giải trình việc kiểm toán viên nêu ý kiến từ chối tại báo cáo tài chính năm 2019.

Theo ý kiến kiểm toán, Công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Kiểm toán viên cũng chưa nhận đầy đủ thư đối chiếu xác nhận số dư tiền vay của các ngân hàng. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty.

Kiểm toán viên cho biết họ cũng không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị có thể thu hồi khoản phải thu của Công ty.

Tại ngày 31/12/2019, kiểm toán viên cũng không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng tồn kho.

Theo giải thích từ phía Công ty, một số khách hàng đã thực hiện hồi đáp thư xác nhận nợ và gửi cho phía kiểm toán. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng không thực hiện trả lời đầy đủ cho phía kiểm toán.

Các khoản vay đã quá hạn thanh toán, nhưng đều có tài sản đảm bảo là bất động sản.

Do vậy, Công ty cho rằng khả năng trả nợ của họ là chắc chắn, tuy nhiên, do thị trường bất động sản giảm sút nên việc tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng là khó khăn, đồng thời giá bất động sản đang xuống nên Công ty đang đàm phán với các ngân hàng để gia hạn thời gian trả nợ.

Về việc thu hổi khoản phải thu, một số các nhân chưa thực hiện thanh toán tiền cho Công ty và doanh nghiệp đang làm thủ tục khởi kiện các cá nhân này để thu hồi vốn.

Tin bài liên quan