CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 12/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021

Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.