CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS – HNX)


Thời gian thực hiện: 29/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau theo thư mời.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.