CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 20/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.