CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD – HOSE)

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD – HOSE)

Thời gian thực hiện: 25/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Lô 1, đường Thống Nhất, cụm CN làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.