CTCP Tập đoàn Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/4/2024.

Địa điểm tổ chức: Họp trực tuyến.