CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CEG –UPCoM)

Thời gian thực hiện: 30/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Phòng họp, Lô 22+23 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.