CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 01/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.