CTCP Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1 – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 12/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.