Dầu thực vật Tường An (TAC) dự kiến chia cổ tức đặc biệt 75%, xin sáp nhập vào KDC

Dầu thực vật Tường An (TAC) dự kiến chia cổ tức đặc biệt 75%, xin sáp nhập vào KDC

(ĐTCK) HĐQT CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) sẽ trình ĐHCĐ sắp tới chính sách cổ tức đặc biệt 75% bằng tiền mặt, tương ứng 7.500 đồng/CP, đồng thời cũng trình xin ý kiến cổ đông chủ trương sáp nhập TAC vào CTCP Tập đoàn KIDO (KDC). Việc chia cổ tức đặc biệt sẽ thực hiện trước việc sáp nhập TAC vào KDC.

Cơ cấu cổ đông TAC khá cô đặc, với cổ đông lớn nhất là KDC nắm hơn 20,97 triệu cổ phiếu, tương ứng 61,91% vốn điều lệ. Kế đến là Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (VOC) sở hữu 8,99 triệu cổ phần, tương ứng 26,55%.

Như vậy, với chính sách cổ tức trên được thông qua, KDC sẽ nhận khoảng hơn 157 tỷ đồng và VOC nhận 67,4 tỷ đồng tiền cổ tức.

Theo tờ trình, HĐQT TAC đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chia cổ tức đặc biệt.

Đối với nội dung xin chủ trương về việc sáp nhập vào KDC, chưa có phương án chi tiết. Trước đó, KDF - công ty con của KDC cũng có tờ trình sáp nhập vào KDC, với tỷ lệ 1:1,3 (1 cổ phiếu KDF sẽ được 1,3 cổ phiếu KDC).

HĐQT Công ty cũng có tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019, với kết quả đạt được của TAC là hơn 136 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến sẽ trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi, (tương ứng hơn 13,62 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau trích quỹ là 122,6 tỷ đồng. HĐQT đề xuất thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc tỷ lệ 1% lợi nhuận sau thuế (do vượt kế hoạch năm 2019), tương ứng 1,36 tỷ đồng và chi trả cổ tức 20% (tương ứng 67,75 tỷ đồng). Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức, thưởng là gần 53,49 tỷ đồng.

Đối với cổ tức 20% bằng tiền của năm 2019, HĐQT TAC đã có thông báo cụ thể, ngày 14/5/2020 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 20%, ngày chi trả cổ tức là 29/6/2020.

Năm 2020, TAC đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.558 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%.

Tin bài liên quan