Đầu tư Hải Phát (HPX) thông qua kế hoạch tái cơ cấu toàn diện sau khi bị đình chỉ giao dịch

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 21/10 tại TP. Hà Nội.
Đầu tư Hải Phát (HPX) thông qua kế hoạch tái cơ cấu toàn diện sau khi bị đình chỉ giao dịch

Trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu 2.500 tỷ đồng (cùng kỳ doanh thu 1.210,37 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng (năm 2022 ghi nhận lỗ 58,36 tỷ đồng) và không trả cổ tức cho cổ đông.

Trong đó, Công ty sẽ tái cấu trúc toàn bộ hệ thống gồm rà soát, cơ cấu sắp xếp lại mô hình hoạt động, số lượng công ty con, cơ cấu nhân sự trên tinh thần gọn nhẹ, giảm đầu mối để tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí; phương thức hoạt động phân định rõ chức năng quản lý và điều hành; xây dựng chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn của công ty và điều hành theo kế hoạch được thông qua, phê duyệt.

Đối với công tác tài chính kế toán, Công ty rà soát lại các tài sản và pháp lý các tài sản, xem xét lại các gói trái phiếu và trách nhiệm pháp lý liên quan; tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và triển khai các dự án năm 2023; cân đối nguồn để trả nợ gốc, lãi trái phiếu, đàm phán với các trái chủ gia hạn các gói trái phiếu liên quan theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 08/2023;

Xác định việc cấu trúc nợ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thực hiện thủ tục cần thiết để cơ cấu lại một số khoản vay phù hợp với tình hình của Công ty Đầu tư Hải Phát và các đơn vị thành viên đang triển khai các dự án đầu tư, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại công ty con, Công ty liên kết; và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp, phát hành, công bố các báo cáo tài chính đúng quy định hiện hành.

Đối với vấn đề nâng cao năng lực quản trị, Công ty Đầu tư Hải Phát cho biết, để phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và tình hình chung của Công ty, bộ máy nhân sự cao cấp của công ty con và các công ty thành viên sẽ được củng cố kiện toàn từ hệ thống tổ chức nhân sự cho tới mô hình quản trị để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng.

Không trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông

Tại Đại hội sắp tới, Công ty Đầu tư Hải Phát trình cổ đông không thực hiện chia cổ tức năm 2021 so với kế hoạch đã thông qua là trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền. Trong đó, một lý do quan trọng được đưa ra do Công ty chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế và một số nghĩa vụ nợ khác nên không đủ điều kiện thực hiện việc chi trả cổ tức.

Đối với kế hoạch cổ tức năm 2022, Công ty trình cổ đông không trả cổ tức với lý do để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhân sự, công ty dự kiến bầu lại thành viên Hội đồng quản nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 người, bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 thành viên. Trong đó, danh sách ứng cử viên chưa được công bố.

Điểm đáng lưu ý, ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch, thời gian đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9.

Lý do được HoSE đưa ra do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP Đầu tư Hải Phát vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Lợi nhuận Đầu tư Hải Phát “bốc hơi” hơn 200 tỷ đồng sau kiểm toán năm 2022

Sau nhiều lần trì hoãn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, ngày 5/9/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với nhiều thay đổi, chuyển từ lãi sang lỗ.

Sau kiểm toán năm 2022, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi doanh thu giảm 26% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 424,21 tỷ đồng, về 1.634,58 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 143% so với trước kiểm toán, tức giảm 200,88 tỷ đồng, về lỗ 60,41 tỷ đồng (trước kiểm toán lãi 140,47 tỷ đồng).

Trong đó, biến động mạnh chủ yếu liên quan tới doanh thu giảm dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 48,5% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 238,11 tỷ đồng, về 253,11 tỷ đồng.

Lý giải lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán, Công ty Đầu tư Hải Phát cho biết do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng.

Luỹ kế trong năm 2022, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu giảm 14,6% so với cùng kỳ, về 1.210,37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 124,2%, tương ứng giảm 310,33 tỷ đồng, về lỗ 60,41 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ trong năm 2022, tính tới 31/12/2022, lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối của công ty Đầu tư Hải Phát chỉ còn 154,3 tỷ đồng.

Tin bài liên quan