DHA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (30%)

CTCP Hóa An (DHA - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện : 30%/mệnh giá CP (Một cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 13/01/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Hóa An - địa chỉ: KP Cầu Hang, Phường Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 13/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.