DPR: Cổ đông kêu thiệt

DPR: Cổ đông kêu thiệt

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) vừa diễn ra, cổ đông chất vấn Ban lãnh đạo DPR về kế hoạch trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 25% lợi nhuận sau thuế trong năm nay là cao, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. 

Đại diện DPR giải trình, do hạn chế của quy định hiện hành, nên lương bình quân tại DPR đang thấp, nên khó giữ chân người lao động. Bởi vậy, DPR đề nghị tăng mức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh diễn ra ổn định.

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm nay là 20 - 25% và kế hoạch kinh doanh năm 2014 là 249 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức bằng tiền 30%. 

Tin bài liên quan