DTP: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền (3%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán:25/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (8h30 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 25/10/2023).