GAS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (30%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 03/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/10/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.