HCM_0706: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCM_0706

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 109.550 đồng

- Ngày thanh toán: 31/08/2021