HCMB17435: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB17435

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.350 đồng

- Ngày thanh toán: 19/12/2022