HDBank dự kiến góp tối đa 9.000 tỷ đồng vào một ngân hàng yếu kém, mong được nới room tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
HĐQT HDBank cho biết, một trong những mục đích tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu là để được hưởng ưu đãi về room tín dụng hàng năm, giúp ngân hàng có thể tăng trưởng đột phá.
HDBank dự kiến góp tối đa 9.000 tỷ đồng vào một ngân hàng yếu kém, mong được nới room tín dụng

Hỗ trợ ngân hàng yếu kém không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, chia cổ tức

HĐQT Ngân hàng HDBank vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Việc tái cơ cấu này sẽ giúp ngân hàng thương mại (NHTM) được chuyển giao bắt buộc dần khôi phục hoạt động bình thường, không còn trong diện được kiểm soát đặc biệt, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, an toàn và phát triển.

Đối với HDBank, HĐQT Ngân hàng khẳng định, việc tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng khác sẽ giúp HDBank có cơ hội bứt phá để tăng trưởng quy mô cao hơn. Đặc biệt, việc hỗ trợ cơ chế ưu đãi bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm giúp HDBank có thể tăng trưởng đột phá, chiếm lĩnh thị trường và trở thành một trong các ngân hàng top đầu trong 5 năm tới.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền sẽ giúp HDBank nâng cao năng lực tài chính, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động. hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng, tác động có thể xảy ra trong quá trình nhận chuyển giao bắt buộc.

Bên cạnh đó, việc tham gia tái cơ cấu sẽ giúp HDBank mở rộng, tối ưu mạng lưới kênh phân phối, tăng độ bao phủ phục vụ khách hàng theo chiến lược bán lẻ và chuyển đổi số của HDBank.

Chính sách cổ tức, phân phối lợi nhuận và các quỹ của HDBank không phụ thuộc hoặc ảnh hưởng bởi việc nhận chuyển giao bắt buộc này và độc lập với kết quả kinh doanh của NHTM được chuyển giao bắt buộc trong thời gian thực hiện Phương án nhận Chuyển giao bắt buộc.

Góp vốn tối đa không quá 9.000 tỷ đồng

Về nội dung nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, HĐQT HDBank cho biết, sau khi Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, NHTM được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do HDBank là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương việc HDBank thực hiện góp vốn điều lệ, với mức không quá 9.000 tỷ đồng vào NHTM được chuyển giao bắt buộc tại ngày chuyển giao bắt buộc và tiếp tục thực hiện việc góp vốn phù hợp với lộ trình của Phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc là pháp nhân độc lập với HDBank, không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính. HDBank được loại trừ ngân hàng được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. Khoản góp vốn vào NHTM được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giám giá các khoản đầu tư và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của HDBank.

HDBank tham gia hỗ trợ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc về quản trị, điều hành, hỗ trợ hạ tầng công nghệ, quản trị rủi ro và các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp với Phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Trong thời gian thực hiện Phương án, HDBank được xử lý phần vốn góp, xử lý cổ phần dưới các hình thức phù hợp hoặc sáp nhập theo Phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Cùng với trình cổ đông cho ý kiến về việc tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, Hội đồng Quản trị HDBank cũng trình ĐHĐCĐ phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) với tổng giá trị phát hành dự kiến là 900 triệu USD (kì hạn 3-10 năm) trong giai đoạn 2022 - 2024. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX.

Nhóm phân tích công ty chứng khoán SSI cho rằng không loại trừ khả năng một phần số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc góp vốn vào ngân hàng mục tiêu và/hoặc để chuẩn bị cho việc hạn mức tăng tưởng tín dụng cao hơn trong thời gian tới khi tham gia vào chương trình tái cơ cấu của NHNN.

Hiện trong số ba ngân hàng được NHNN mua lại với giá 0 đồng, OceanBank và CBBank đã có phương án xử lý chuyển giao bắt buộc cho các ngân hàng thương mại lớn là MB và Vietcombank.

Với các đề xuất gần đây liên quan đến việc hỗ trợ các ngân hàng yếu kém, SSI tiếp tục cho rằng cần phải có những ưu đãi đủ lớn để các ngân hàng khỏe có những động lực tham gia vào kế hoạch tái cơ cấu. Do đó, nhóm phân tích giữ quan điểm khá tích cực đối với những giao dịch tiềm năng này.

Tin bài liên quan