HDG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%); Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/07/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 118 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 10%, cổ đông A được nhận: 118 x 10/100 = 11,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 11 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty – số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.