HHR: Chốt danh sách cổ đông để hủy đăng ký chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (Mã chứng khoán: HHR)

Số lượng hủy đăng ký: 1.380.000 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 13.800.000.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải hủy tư cách Công ty đại chúng

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 04/07/2024

- Ngày VSDC thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán HHR để hủy đăng ký: 01/07/2024

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) phối hợp với VSDC thực hiện các công việc sau:

- Kể từ ngày 28/06/2024, VSDC sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán HHR. Đề nghị TVLK thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

- Ngày 02/07/2024, VSDC lập và chuyển danh sách người sở hữu chứng khoán HHR lưu ký (Mã báo cáo: CA001) dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK.