HLD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (30%)

HLD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (30%)


CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:14/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/10/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND bắt đầu từ ngày 25/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.