HNB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Mã chứng khoán: HNB

Mã ISIN: VN000000HNB0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 07/2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội – Gác 2, bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tại Phía Nam Hà Nội tại phường Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024;