HPGB17438: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPGB17438

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 106.000 đồng

- Ngày thanh toán: 12/12/2022