IDC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty IDICO - CTCP (IDC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 127 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận là: 127 x 1/10 = 12,7 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,7 cổ phiếu) bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty IDICO-CTCP: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam và xuất trình CMND (căn cước công dân).