KHP: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức:8 giờ ngày 18/04/2014

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung

+ Báo cáo kết quả hoạt độnh kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+ Báo cáo Ban kiểm soát Công ty.

+Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013.

+Thông qua các chi tiêu kinh doanh và dự kiến mức cổ tức năm 2014.

+Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

+Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.