KSQ: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Mã chứng khoán: KSQ

- Mã ISIN: VN000000KSQ1

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HNX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/10/2021

Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 17/10/2021 đến ngày 04/11/2021

Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 05/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

Dự kiến tại Trụ sở Công ty, A6-BT5 Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến dự kiến: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

VNIndex

1,126.07

-17.55 (-1.56%)

 
VNIndex 1,126.07 -17.55 -1.56%
HNX 249.41 -2.94 -1.18%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%