Licogi 13 (LIG): Quý III/2020, doanh thu đạt 447,2 tỷ đồng, tăng 9,8%

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Công ty cổ phần Licogi 13 (Mã chứng khoán LIG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Licogi 13 (LIG): Quý III/2020, doanh thu đạt 447,2 tỷ đồng, tăng 9,8%

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 447,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,8% và 300% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8% lên 11,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.530,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,7% và 32,5% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp vượt xa kế hoạch đặt ra năm 2020.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 2.030 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,05876 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tối thiểu 5%.

Xét về dòng tiền, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 42,4 tỷ đồng. Trong 9 tháng, LIG đã huy động dòng tiền tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản tăng 16,6% so với đầu năm lên 4.746,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.430,5 tỷ đồng, chiếm 51,2% so với tổng tài sản; tồn kho đạt 915,6 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 530,3 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 336,4 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng tài sản.

Trong kỳ, kèm theo sự tăng lên của doanh thu là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 55,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 870 tỷ đồng lên 2.430,5 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ khoản phải thu ngắn hạn trên tổng tài sản tăng khá mạnh từ 38,3% lên 51,2%.

Khoản phải thu LIG tới 30/09/2020

Khoản phải thu LIG tới 30/09/2020

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu LIG tăng 200 đồng lên 4.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan