LIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI 13

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

Mã chứng khoán: LIG

Mã ISIN: VN000000LIG1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 17/12/2021 đến ngày 06/01/2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Licogi 13, tầng 4, toà Licogi 13 Tower, số 164, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Nội dung xin ý kiến: Xin ý cổ đông bằng văn bản về việc điểu chỉnh phương án sử dụng vốn và thời gian thực hiện quy định tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI13 ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.