MML121021: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Masan Meatlife

- Mã chứng khoán: MML121021

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 4.789,041 đồng

- Ngày thanh toán: 28/02/2022