MTA: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Mã chứng khoán: MTA - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024-2029) để thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo hoạt động quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

+ Báo cáo hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Thông qua tờ trình:

* Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

* Quyết toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024;

* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

* Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Căn cứ văn bản số 55/TB-TCT ngày 17/06/2024 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (mã chứng khoán MTA) về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày đăng ký cuối cùng 03/05/2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo như sau:

Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán MTA thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng 03/05/2024 theo Thông báo số 1580/TB-VSDC ngày 10/04/2024 của VSDC.

Lý do hủy: Do Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP chưa hoàn tất thủ tục xin ý kiến chủ sở hữu về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa đủ điều kiện tổ chức theo dự kiến.