Năm 2020, công ty mẹ Minh Phú lãi 547 tỷ đồng, giảm 16%

Năm 2020, công ty mẹ Minh Phú lãi 547 tỷ đồng, giảm 16%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính riêng CTCP Minh Phú (MPC - UPCoM), quý 4/2020, doanh thu thuần đạt 2.722 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán có tốc độ tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp đạt 203 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính MPC giảm mạnh 64%, còn 66 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm đáng kể nên kết quả lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 138 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 4/2019.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần công ty mẹ đạt 9.340 tỷ đồng giảm 13%, lợi nhuận trước thuế giảm 13% về 598 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 547 tỷ đồng, giảm 15,7% so với năm 2019.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản Công ty mẹ MPC gần 7.455 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 36%, ghi nhận ở mức 625 tỷ đồng. Trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 15,6% xuống còn gần 965 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản là khoản phải thu ngắn hạn, 1.096 tỷ đồng, tăng 20% và tồn kho 1.109 tỷ dồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty mẹ hơn 1.977 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 85%, lên gần 1.727 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/2, cổ phiếu MPC tăng 1,44% lên 28.100 đồng, nhưng thanh khoản thấp, chỉ hơn 61.000 đơn vị.

Tin bài liên quan