Năm Bảy Bảy (NBB): Quý IV/2021 lợi nhuận giảm 97,7% về chỉ còn 2,99 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Năm Bảy Bảy (NBB): Quý IV/2021 lợi nhuận giảm 97,7% về chỉ còn 2,99 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, NBB ghi nhận doanh thu đạt 7,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 99,6% và 97,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 90% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 347,74 tỷ đồng về 38,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 40 tỷ đồng lên 40,69 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 61,9%, tương ứng giảm 62,68 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 80,5%, tương ứng giảm 64,61 tỷ đồng về 15,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, NBB ghi nhận lỗ 15,36 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 205,09 tỷ đồng.

Công ty chỉ thoát lỗ bằng cách ghi nhận doanh thu tài chính 40,69 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu quý IV/2021 của NBB.

Cơ cấu doanh thu quý IV/2021 của NBB.

Ngoài ra, Công ty cho biết, trong quý IV/2021 không ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản so với cùng kỳ 1.756,8 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 565,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 337,93 tỷ đồng, lần lượt giảm 83,9% và tăng 3,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, NBB đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty chỉ đạt 75,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, công ty ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 846,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 418,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 12,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 796 tỷ đồng, chủ yếu là tăng vay nợ. Như vậy, công ty đã huy động dòng tiền vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính.

Nếu xét từ năm 2018 tới nay, đây là năm dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục với giá trị lớn nhất.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của NBB tăng 9,8% so với đầu năm lên 4.490,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 1.593,1 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 914 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 866,2 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 605,3 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản.

Phải thu về cho vay dài hạn của NBB.

Phải thu về cho vay dài hạn của NBB.

Điểm đáng chú ý, các khoản phải thu dài hạn đầu năm chỉ là 57,4 tỷ đồng nhưng cuối năm đã tăng lên 605,3 tỷ đồng. Trong đó, Công ty có thuyết minh phải thu về cho vay dài hạn Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm là 562,9 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận.

Ngoài ra, trong năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 129,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 670,9 tỷ đồng lên 1.189,5 tỷ đồng và chiếm 26,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu NBB tăng 2.000 đồng lên 31.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan