Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABB – UpCoM)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Dự kiến 08 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 05/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; + Kế hoạch kinh doanh năm 2024; + Báo cáo tài chính năm 2023 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; + Báo cáo về thẩm định tài chính và về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024; + Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023; + Thông qua việc thôi làm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027; + Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ ABBANK.