NQB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (1,65%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 165 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.