PGC: Ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (12%)

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018

Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 26/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, nếu cổ đông ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi văn bản thông báo tới Tổng Công ty, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, số cổ phần sở hữu ...(chủ tài khoản và số chứng minh thư nhân dân phải đúng trong danh sách cổ đông).