PPH: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Phong Phú (PPH – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2024.

- Lý do mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 27/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.