QNS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường niên năm 2022

CTCP Dầu thực vật Tường An (QNS – UPCoM)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông