QTP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Mã chứng khoán: QTP

Mã ISIN: VN000000QTP8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 07/03/2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, địa chỉ: tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ chi cổ tức: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức: ngày 21/03/2022.

+ Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền: dự kiến từ ngày 31/03/2022.

VNIndex

1,078.14

-8.3 (-0.77%)

 
VNIndex 1,078.14 -8.3 -0.77%
HNX 235.61 -2.55 -1.08%
UPCOM 82.76 -2.2 -2.66%