Quảng Ngãi chấn chỉnh nợ đọng xây dựng cơ bản

Quảng Ngãi chấn chỉnh nợ đọng xây dựng cơ bản

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Quảng Ngãi không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Theo quy định tại Điều 16, Luật Đầu tư công, việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản là vi phạm vào các hành vi bị cấm của Luật này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 8/3/2022 thì hiện tại vẫn có tình trạng phát sinh nợ đọng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan, trong đó chấn chỉnh, không để phát sinh khối lượng nợ đọng cơ bản.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát kỹ và chịu trách nhiệm về số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công tính đến ngày 31/12/2021 theo từng nguồn vốn và báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2022 và kế hoạch thanh toán số nợ đọng nói trên trong giai đoạn năm 2021 - 2025.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố có số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc cấp ngân sách mình quản lý, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt chấn chỉnh trong công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời có trách nhiệm tự cân đối kinh phí để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách của địa phương mình; phải xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý, phấn đấu trong 2 năm 2022-2023 xử lý dứt điểm khoản nợ này.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình, lộ trình xử lý nợ đọng của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 15/4/2022.

Tin bài liên quan